Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Thủy Lê

Bạn Tôi

Vậy là hai đứa tôi - Bình & Thủy - đã vừa gặp nhau sau hơn 40 năm.Nhóm bạn bốn đứa - Bình-Dao-Nhung-Thủy -  vẫn còn thiếu một sau khá nhiều lần mình có dịp về lại QN tìm...