Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Kim Khiết

Thơ Kim Khiết tặng Thanh Lương

Thanh cao Lương thiện vốn tại tâm.Phúc lộc cao dày tựa sơn lâm.Trong ấm ngoài êm đầy đủ cả...Thanh Lương - Đình Chúc đẹp sắc cầm.Kim Khiết

Mừng Hội Ngộ

Sửa lỗi câu 2: Cho em sầu khổ với tháng ngày