Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nguyễn Thị Kim Hương

LTS: Một bài thơ thời học trò, một kỷ niệm quý giá, một trang lưu bút của bạn Nguyễn Thị Kim Hương, cựu học sinh trường NTH Quy Nhơn, niên khóa 68-75. Mời các bạn cùng xem.