Hình ảnh các bạn trong lưu bút Đoan Trang – Minh Báu – Trinh Thục