Tu Và Té

Đường tu gập ghềnh dễ té
Chân lại bước thấp bước cao
Bước đang bôn ba trần thế
Bước ngỡ nhẹ lâng cõi nào

Đợi khi không còn ái ố
Không còn mộng mị lao xao
Chuyện đời thả trôi theo gió
Chuyện mình thoảng tựa chiêm bao?

Ui chao ơi, quá là khó!
Lưỡng lự không biết làm sao
Đôi lần mon men đứng ngó
Đường tu đâu dễ bước vào!

Ngothanhvan