Hoạt động cứu trợ ở Qui Nhơn – 8.12.2010

Hình trong album này do anh Tạ Chí Thành cung cấp.