Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trần Đình Lụt

Áo Tứ Mùa

LTS  Áo Tứ Mùa do anh Trần Đình Lụt ( Pháp Danh Nguyên Nghĩa ) ông xã của Phương Nhạn( Pháp Danh Chân Ni ), cựu NTHQN 67-74   sáng tác khi nàng lâm trọng bịnh. Chàng ngày...

Áo Tứ Mùa

LTS  Áo Tứ Mùa do anh Trần Đình Lụt ( Pháp Danh Nguyên Nghĩa ) ông xã của Phương Nhạn( Pháp Danh Chân Ni ), cựu NTHQN 67-74   sáng tác khi nàng lâm trọng bịnh. Chàng ngày nào cũng...