Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Ngọc Tân

Tôi Làm Thơ

Niên khóa 1963-1964 tôi học lớp Đệ-lục1 trường Cường Để.Lớphọc chúng tôi may mắn chiếm căn đầu của dãy nhà ngói nên khá khangtrang so với với các lớp ở dãy nhà tôn và dãy nhà tranh.Ba dãy...

May Mà Có Em

Sau năm1954 gia đình tôi từ vùng quê dọn về Qui Nhơn sinh sống. Ba tôi làm việc ở Khu Tạo Tác, má tôi nội trợ,nấu cơm tháng cho các học sinh cùng quê trọ học ở Qui Nhơn.Anh...